DATA

When Low Beats High: Riding the Sales Seasonality Premium - Portafolio Sorts
CSV, DTA, SAS

When Low Beats High: Riding the Sales Seasonality Premium - Sales Factor
CSV, DTA, SAS